Your Online Resource for Retired Swarovski Crystal Figurines is RetiredSwarovski.com

Swarovski Crystal Retirements for 1995

Swarovski Crystal

Swarovski Crystal pieces in the list below are Swarovski Retirements for 1995. These are US retirements and may vary regionally. Some of the Swarovski Crystal that retired in 1995 includes the Swarovski SCS Eagle, Swarovski SCS Lion, Swarovski Centenary Swan, Swarovski Small Bear, Swarovski Lying Baby Beaver, Swarovski Miniature Dachshund, Swarovski Large Elephant, Swarovski Small Hippopotamus, Swarovski Kitten, Swarovski Large Mouse, Swarovski Medium Mouse, Swarovski Old Timer Automobile, Swarovski Small Owl, Swarovski Large Penguin, Swarovski Miniature Resting Rabbit, Swarovski Small Rhinoceros, Swarovski Large Seal, Swarovski Snail, Swarovski Small Grapes, Swarovski Medium Grapes, and possibly others. Crystal retirements may vary regionally.

 

Swarovski Crystal Retirements 1995

 

 

 

 

 

 

SCS ] [ 1981 ] [ 1982 ] [ 1983 ] [ 1984 ] [ 1985 ] [ 1986 ] [ 1987 ] [ 1988 ] [ 1989 ]
1990 ] [ 1991 ] [ 1992 ] [ 1993 ] [ 1994 ] [ 1995 ] [ 1996 ] [ 1997 ] [ 1998 ] [ 1999 ]
2000 ] [ 2001 ] [ 2002 ] [ 2003 ] [ 2004 ] [ 2005 ] [ 2006 ] [ 2007 ] [ 2008 ] [ 2009 ]
2010 ] [ 2011 ] [ 2012 ] [ 2013 ] [ 2014 ] [ 2015 ]